Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych- INFORMACJA

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest: 

ŁUKASZ RUTA PW STOLFEST

 ul. Żeromskiego 7042-230 Koniecpol,
F
irma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerami   ewidencyjnymi: REGON
   241014515,  NIP 9491858173, e-mail: biuro@stolfest.pl

 

1.    Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda. W przypadku odmowy podania niezbędnych do realizacji celu danych i i braku zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia/zlecenia  może być niemożliwe.

2.    Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych na warunkach  wynikających z rozporządzenia RODO.

3.    Osoba, która podała dane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych przy czym:

·      - jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby - to zgoda może być odwołana w każdym momencie,

·      - jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy - usunięcie danych może być niemożliwe - jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe)

·      - jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to osoba posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych.

4.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy.

5.    Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.

6.    Dla zrealizowania umowy konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

·      nazwisko i imię;

·      adres e-mail;

·      nr telefonu dla Kuriera

·      w przypadku Firmy  NIP  w celu wystawienia faktury;

7.    Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy. Po zakończeniu umowy dane są archiwizowane na warunkach wymaganych dla dokumentacji tego rodzaju – przez okres roku

- po tym okresie są usuwane. 

8.    Przysługuje Panu/Pani  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.